Vattentyper och egenskaper - BWT Best Water Technology 

Vattentyper och egenskaper

Ytvatten från sjöar och vattendrag är mjukt på grund av det stora inflödet av regnvatten. På grund av de stora öppna ytorna är vattnet tillfälligt förorenat av organiska ämnen av alla slag och ursprung, och är i bakteriologiska termer värre än grundvatten. För användning av ytvatten till t.ex. dricksvatten krävs en omfattande rening och desinfektion.

 

Grundvatten är den del av nederbörden som inte avdunstar eller försvinner med avrinning utan tränger ner i marken. Grundvatten definieras som vatten som finns minst 6 meter under marken. Nederbördens grundvattenandel kan variera kraftigt från region till region och beror på jord, lera och dränerings-egenskaper.

 

På sin väg genom jordlagren absorberar vattnet ett antal ämnen. Typerna av ämnen är i grunden desamma överallt i Sverige, men det finns dock stora variationer i både den totala halten av lösta ämnen och de ungefärliga proportionerna av dessa. Variationerna kan förekomma även inom små geografiska avstånd.