Riktvärden för egna brunnar - BWT Best Water Technology 

Riktvärden för egna brunnar

Riktvärden för brunnar enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

 

Mikrobiologiska parametrar

I tabellen nedan återfinns Livsmedelsverkets råd om enskild
dricksvattenförsörjning. Är vattenkvaliteten förenlig med de angivna riktvärdena anses vattnet vara hälsosamt och rent. Om vattnet är tjänligt med anmärkning eller otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt bör orsaken alltid undersökas.

 

Odlingsbara mikroorganismer (22°C)
Denna analys ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Dessa föroreningar är normalt inte av  fekalt ursprung. Förhöjda värden kan bero på att ytvatten läcker in i brunnen och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nyanlagda brunnar kan det fnnas ett högt antal mikroorganismer men antalet brukar sjunka efter någon tids användning.

 

Koliforma bakterier (35°C)
Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomst av koliforma bakterier ökar risken för vattenburen smitta. Parametern indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar brunnen.

 

Escherichia coli (E.Coli)
E. Coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande, men kan också vara ett resultat av direkt påverkan (t.ex. att smådjur har fallit ner i brunnen). Förekomst av E. coli ökar risken för vattenburen smitta.

 

Rekommenderade gränsvärden för bakterier:

Typ av bakterie  Tjänligt  Tjänligt med
anmärkning
 Otjänligt
Antal mikroorganismer 22º/ml < 1000 > 1000 -

Koliforma bakterier 35º/100 ml

< 50 50 - 500 > 500
Escherichiala  < 1 1 - 9

> 9

 

   

Radon
Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon tillförs grundvatten från berggrunden vilket gör att bergborrade brunnar generellt har högre halter än grävda brunnar. Vid halter över 1000 Bq/l anses vattnet
otjänligt och vattnet bör då inte användas vare sig till dryck eller ivsmedelshantering p.g.a. en ökad risk för hälsoeffekter. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. Risken för hälsoeffekter är störst vid inandning av radonhaltig
luft, t.ex. vid duschning.