Allmänna villkor vid service - BWT Best Water Technology 

Allmänna villkor vid service

Debitering av arbetstid

Ordinarie timdebitering tillämpas under ordinarie arbetstid, d.v.s. helgfri måndag – fredag mellan klockan 08.00 – 16.30 samt normal arbetsdag före helgdag mellan klockan 08.00 – 14.00. Debitering av övertid tillämpas, efter beställarens godkännande, för tid utanför ordinarie arbetstid, d.v.s. före och/eller efter ordinarie arbetstid.

 

Debitering av restid, reskostnader och fast besöksavgift

Då serviceordern avser åtgärder utanför egen verkstad tillkommer debitering av restid och reskostnader inkl. researvode, traktamente och eventuell logikostnad. Vid samordnade servicebesök kan restid, resekostnader inkl. researvode och traktamente komma att ersättas av en fast besökskostnad alternativt fördelas mellan berörda kunder och debiteras i förhållande till tidsåtgärden för respektive besök. Normalt ingår ej eventuell logikostnad i fast besökskostnad.

 

Betalningsvillkor

Alla servicetjänster inkl. materialleveranser debiteras på 30 dagar netto.

 

Garanti

För utfört arbete och tillhörande utbytesdelar ansvarar BWT Vattenteknik under en tid av 6 (sex) månader räknat från tidpunkten då arbetet och/eller utbytet utfördes. För nyleveranser av material exkl. filtermaterial och övrigt förbrukningsmaterial, gäller motsvarande ansvar under en tid av maximalt 1 (ett) år. Beslut om garanti kan endast godkännas av serviceledningen.

 

Reklamation

Reklamation skall ske skriftligen utan oskäligt uppehåll till BWT Vattenteknik efter det att beställaren märkt eller bort märka brister och fel i av BWT Vattenteknik utfört arbete och/eller levererat material.
Om beställaren inte reklamerar inom den tid som anges i denna punkt, förlorar beställaren rätten att åberopa garanti.

 

Ansvarsbegränsning

BWT Vattentekniks ansvar omfattar inte bristfälligheter eller fel, som beror på orsak för vilken BWT Vattenteknik inte svarar, vari bl.a. innefattas av beställaren bristfälligt utförd tillsyn, skötsel eller felaktigt handhavande samt underhåll utfört av beställaren och/eller annan part som inte anlitas av BWT Vattenteknik. BWT Vattenteknik ansvarar inte heller för normal förslitning och/eller försämring.

 

BWT Vattenteknik svarar för skada på sak eller person som bevisligen uppkommit på grund av vållande eller vårdslöshet av vår personal i den mån ansvaret täckes av den ansvarsförsäkring som gäller för vår personal och som vi förpliktar oss att vidmakthålla.

 

BWT Vattentekniks ansvar omfattar icke följdskador på annan utrustning och under inga omständigheter inbegrips i BWT Vattentekniks ansvar indirekta skador såsom förlust på grund av driftavbrott och/eller utebliven vinst samt skador som går att hänföra till force majeure.

 

Övrigt

I övrigt vad äger samband med denna serviceorder och dess fullgörande gäller NU06 – Allmänna bestämmelser för underhåll.