BWT Separtec Oy:s garantivillkor - BWT Best Water Technology 

BWT Separtec Oy:s garantivillkor

BWT Separtec Oy beviljar garanti som beskrivs i dessa villkor för levererade nya produkter. Garantin omfattar tillverknings- och materialfel

 

Med kund avses slutanvändare av produkten som omfattas av garantin.
Med beställare avses den som förmedlar eller återförsäljer anläggningen som garantin gäller och som har en affärsrelation med BWT Separtec Oy. Beställaren kan också vara kunden.
Med tillverkare avses BWT Separtec Oy:s underleverantör eller leverantör av anläggningen.
Med anläggning avses maskin, apparat eller motsvarande nyttighet som omfattas av garantin och som BWT Separtec Oy har levererat till beställaren genom en handelsrelation


Begynnelsetidpunkt för garantin

Garantitiden börjar då anläggningens leverans har godkänts. Leveransen anses ha skett när kunden har mottagit och godkänt anläggningen. Anläggningen anses vara mottagen när BWT Separtec Oy avtalsenligt har levererat anläggningen till beställaren/kunden.

Om det inte har avtalats om ett separat acceptanstest ska kunden utföra en mottagningskontroll inom sju (7) dagar efter leveransdagen. Beställaren/kunden ska utan dröjsmål skriftligt underrätta BWT Separtec Oy om fel i leveransen.

Garantitid

Garantitiden är normalt ett (1) år om inte annat avtalats. Avvikande garantivillkor och -tider gäller endast om de har antecknats i köpekontraktet.

BWT Separtec Oy och beställaren kommer separat överens om garantin för reparationsarbete och för reservdelar som använts i reparationsarbetet. Om inte annat avtalats beviljar BWT Separtec Oy ett halvt (½) års garanti på reparationsarbetet och de använda reservdelarna räknat från dagen då arbetet överlämnats till kunden.

Efter garantireparationen fortsätter anläggningens garanti tills den ursprungliga garantitiden upphör.


Arbeten som omfattas av garantin

Under garantitiden utförs reparationerna som omfattas av garantin kostnadsfritt under normal arbetstid på BWT Separtec Oy:s serviceverkstad eller på annan plats anvisad av BWT Separtec Oy.

Upptäcker man att det anmälda felet inte omfattas av garantin har BWT Separtec Oy rätt att debitera kostnaderna som orsakats av sökning eller lokalisering av felet/bristen enligt gällande prislista.

Leveransvillkor för garantireparation

BWT Separtec Oy och beställaren kommer separat överens om leveransvillkoret för garantireparationen. Om inte annat separat har avtalats är leveransvillkoret fritt från BWT Separtec Oy:s lager eller från en av företaget auktoriserad servicefirmas lager utan förpackning.

Har man kommit överens om att garantireparationen ska utföras någon annanstans än på BWT Separtec Oy:s serviceverkstad eller hos en av företaget auktoriserad servicefirma, ska alla kostnader som inte omfattas av garantin, såsom rese- och väntetimmar, dagpenning, resekostnader och kostnader för att demontera anläggningen eller montera den tillbaka, debiteras enligt BWT Separtec Oy:s gällande prislista. Originaldelar som byts ut på grund av garantin blir BWT Separtec Oy:s egendom.

Förutsättningar för garantireparation

Förutsättningar för garantireparation är följande:

 • Felet har uppkommit under normala driftsförhållanden.
 • Anläggningen har använts för sitt ursprungliga användningsändamål.
 • BWT Separtec Oy:s och tillverkarens monterings-, användnings- och serviceinstruktioner har följts.
 • Originalreservdelar har använts vid anläggningens service och dess användning. 
 • Garantikravet framställs av anläggningens beställare eller dennes representant. 
 • Beställaren eller dennes representant lämnar in anläggningen på BWT Separtec Oy:s serviceverkstad eller dess auktoriserade servicefirma omedelbart då felet har upptäckts. Om mottagning av garantiarbetet ska överenskommas med BWT Separtec Oy på förhand innan anläggningen lämnas in för service.
 • Beställaren ansvarar för anläggningens skick tills den har lämnats in för service. När anläggningen lämnas in för garantireparation ska man ge uppgifter om anläggningens ursprungliga leveranstid, beställningsreferenser, beskrivning av felet och driftsförhållandena.


Begränsningar av garantin

Garantin omfattar inte:

 • Reparation av fel eller byte av material som orsakats av felaktig användning eller normalt slitage (t.ex. RO-membraner, jonbytesmassor och filterpatroner).
 • Fel som beror på felaktig eller otillräcklig service eller montering som utförts av någon annan än BWT Separtec Oy eller dess auktoriserade servicefirma.
 • Reparation av fel som orsakats av driftsförhållanden som avviker från ursprungliga grund- och dimensioneringsdata. Som grund- och dimensioneringsdata kan användas t.ex. råvattenkvalitet och -volym samt krav på rengöringsresultat.
 • Fel som beror på att kunden eller beställaren har valt en anläggning som inte lämpar sig för användningsändamålet eller -stället.
 • Direkta eller indirekta skador som förorsakats av en defekt anläggning.
 • Reparation av fel om någon annan än BWT Separtec Oy eller dess auktoriserade servicefirma har ändrat eller reparerat anläggningen.


Lösning av meningsskiljaktigheter

Eventuella meningsskiljaktigheter ska i första hand försöka lösas genom förhandlingar mellan avtalsparterna. Om inte annat har avtalats avgörs tvister i anslutning till detta i Egentliga Finlands tingsrätt.