Vesityypit ja niiden ominaisuudet - BWT Best Water Technology 

Vesityypit ja niiden ominaisuudet

Järvien ja jokien pintavesi on pehmeää sen suuren sadevesimääräpitoisuuden vuoksi. Suurien avoimien pintojen takia vesi saastuu tilapäisesti joka puolelta tulevasta, erinäisestä orgaanisesta aineesta ja on bakteriologiselta kannalta huonompilaatuista kuin pohjavesi. Jotta pintavettä voidaan käyttää esim. juomavetenä, kaipaa se näin ollen perustavanlaatuisen puhdistuksen ja desinfiointikäsittelyn. 

Pohjavesi on se osa sadantaa, joka ei haihdu tai katoa vesistöihin valumien mukana vaan läpäisee maaperän. Pohjavedeksi määritellään vesivaranto, joka sijaitsee vähintään kuuden metrin syvyydessä maan alla. Sadannan pohjavesiosuus vaihtelee voimakkaasti alueittain ja riippuu maaperästä, savesta ja maaperän läpäisevyysomainaisuuksista. Matkalla maakerrosten läpi veteen imeytyy jonkin verran maaperässä olevia yhdisteitä. Maaperässä esiintyvät yhdisteet ovat samoja kaikkialla Suomessa, mutta suuria vaihteluja ilmenee sekä liuenneiden aineiden kokonaispitoisuuksissa että näiden arvioiduissa suhteissa. Variaatiota ilmenee jopa pienten maantieteellisten etäisyyksien sisällä.