Veden mikrobiologiset ongelmat - BWT Best Water Technology 

Veden mikrobiologiset ongelmat

 

Koliformiset bakteerit

Raja-arvo 100 pmy/100 ml.

Hyvässä talousvedessä ei koliformisia bakteereita ole osoitettavissa 100 ml:n näytteissä. Mikäli vesilaitoksen jakamassa vedessä todetaan koliformisia bakteereita, on syynä joko vedenkäsittelyn puute tai vedenottamolla tapahtunut saastuminen tai bakteereiden lisääntyminen verkostossa. Kotitalouksien kaivoissa koliformisten bakteereiden esiintyminen on usein osoituksena pintavesien pääsystä kaivoon. Kaivovedessä muiden koliformisten bakteereiden kuin E.colin esiintyminen kuvastaa yleensä puutteita kaivon rakenteissa ja siitä aiheutuvaa pintavesien ja lian pääsyä kaivoon. Vaikka tästä ei välttämättä aiheudu välitöntä terveydellistä vaaraa veden käyttäjille, olisi epäkohta kuitenkin tarpeellista poistaa esim. kaivoa kunnostamalla ja tiivistämällä.

Lämpökestoiset koliformiset bakteerit

Raja-arvo alle 1/100ml
Lämpökestoisten koliformisten bakteereiden esiintyminen talousvedessä aiheutuu useimmissa tapauksissa E. colin esiintymisestä ja on siten myös merkki ulosteperäisestä saastutuksesta. Jos talousvedessä esiintyy lämpökestoisia koliformisia bakteereita, on syytä tehdä E.colin alustava tunnistus.

Escherichia coli

Raja-arvo 0 pmy/100ml
Escherichia coli -bakteeria pidetään parhaana veden ulosteperäisen saastutuksen osoittajana. Hyvässä talousvedessä ei saa esiintyä E.coli-bakteereita. Kaivovesissä on tarpeen tehdä aina rinnan sekä lämpökestoisten koliformisten että koliformisten bakteerien kokonaismääritys. Mikäli lämpökestoisia koliformisia bakteereita esiintyy, voidaan tarvittaessa selvittää E.coli-bakteerien osuus. Jos E.colia löytyy, kaivo on syytä puhdistaa ja desinfioida sekä estää ongelmien uusiutuminen kunnostamalla ja tiivistämällä kaivo. Vesilaitoksen jakamassa vedessä E.colia ei tavata kuin poikkeustilanteissa. Tällöin välittömät toimenpiteet ovat tarpeen esiintymisen syyn ja laajuuden selvittämiseksi sekä veden käyttäjiä uhkaavien terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat kehotus keittää vesi ja käynnistää pikaisesti veden desinfiointi tai tehostaa sitä.

Enterokokit (fekaaliset/suolistoperäiset)

Raja-arvo 0 pmy/100 ml
Fekaalisten enterokokkien esiintyminen talousvedessä saattaa olla merkki ulosteperäisestä saastutuksesta.

Heterotrofinen pesäkeluku

Raja-arvo verkostovedessä alle 10 kpl/ml ja talousvedessä <100 kpl/ml
Pesäkeluvun suuruuteen vaikuttavat mm. raakaveden laatu, mikrobeille käyttökelpoisen orgaanisen aineen määrä, vedenkäsittely, verkoston rakenne ja kunto sekä veden lämpötila ja viipymä. Kunkin vesilaitoksen jakamalla vedellä on oma normaali heterotrofisen pesäkeluvun tasonsa, jonka perusteella arvioidaan, milloin tilanne vedenkäsittelyssä tai verkostossa aiheuttaa toimenpiteitä.