BWT Separtec Oy:n takuuehdot - BWT Best Water Technology 

BWT Separtec Oy:n takuuehdot

BWT Separtec Oy antaa toimittamilleen uusille laitteille näiden takuuehtojen mukaisen takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.

 

Asiakkaalla tarkoitetaan takuunalaisen laitteen loppukäyttäjää. Tilaajalla tarkoitetaan takuunalaisen laitteen välittäjää tai jälleenmyyjää, jolla on kauppasuhde BWT Separtec Oy:öön. Tilaaja voi olla myös asiakas.
Valmistajalla tarkoitetaan BWT Separtec Oy:n alihankkijaa tai laitetoimittajaa.
Laitteella tarkoitetaan BWT Separtec Oy:n kauppasuhteessa tilaajalle toimittamaa takuunalaista konetta, laitetta tai vastaava hyödykettä.

Takuun alkaminen

Takuuaika alkaa laitteen hyväksytystä toimituspäivästä. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun asiakas on hyväksytysti ottanut laitteen vastaan. Laite katsotaan vastaanotetuksi, kun BWT Separtec Oy on sopimuksen mukaisesti toimittanut laitteen tilaajalle/asiakkaalle.
Mikäli erillistä hyväksymistestiä ei ole sovittu, asiakkaan tulee suorittaa vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta. Tilaajan/asiakkaan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava BWT Separtec Oy:lle toimituksessa havaituista virheellisyyksistä.

Takuuaika

Takuuaika on normaalisti yksi (1) vuosi, mikäli erikseen ei ole muuta sovittu. Poikkeavien takuuehtojen ja –aikojen tulee olla merkitty kauppasopimukseen ollakseen pätevät.
BWT Separtec Oy ja tilaaja sopivat erikseen takuusta korjaustyölle ja siinä käytetyille varaosille. Mikäli tästä ei ole muuta sovittu, BWT Separtec Oy antaa korjaustyölle ja siinä käytetyille varaosille puolen (½) vuoden takuun, alkaen työn luovutuksesta.
Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun saakka.

Takuuseen sisältyvät työt

Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuuaikana todetun ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina työaikana BWT Separtec Oy:n huoltokorjaamossa tai muussa BWT Separtec Oy:n osoittamassa paikassa.
Mikäli todetaan, ettei ilmoitettu vika tai virhe kuulu takuun piiriin, BWT Separtec Oy:llä on oikeus veloittaa ilmoitetun vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Takuukorjauksen toimitusehto

BWT Separtec Oy ja tilaaja sopivat erikseen takuukorjauksen toimitusehdoista. Mikäli tästä ei ole erikseen muuta sovittu, toimitusehto on vapaasti BWT Separtec Oy:n tai tämän valtuuttaman huoltoliikkeen varastossa ilman pakkausta.
Mikäli korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin BWT Separtec Oy:n tai tämän valtuuttaman huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat, matkakulut sekä laitteen irrotus- ja uudelleenkytkentätyöstä aiheutuneet kulut BWT Separtec Oy:n voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Takuun perusteella vaihdetut alkuperäisosat jäävät BWT Separtec Oy:n omaisuudeksi.

Takuukorjauksen edellytykset

Takuukorjauksen edellytykset ovat seuraavat:

 • Vika on aiheutunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa.
 • Laitetta on käytetty sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
 • BWT Separtec Oy:n ja valmistajan antamia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu.
 • Laitetta huollettaessa ja käytettäessä on käytetty alkuperäisvaraosia ja –tarvikkeita.
 • Takuuvaatimuksen esittää laitteen tilaaja tai tämän edustaja. '
 • Tilaaja tai tämän edustaja toimittaa laitteen BWT Separtec Oy:n huoltokorjaamoon tai muuhun BWT Separtec Oy:n osoittamaan korjaamoon viipymättä vian toteamisen jälkeen. Työn vastaanottamisesta on sovittava etukäteen BWT Separtec Oy:n kanssa ennen laitteen toimittamista huoltokorjaamolle.
 • Tilaaja vastaa laitteen kunnosta siihen saakka, kunnes se on luovutettu huoltokorjaamolle. Toimitettaessa laitetta takuukorjaukseen tulee antaa selvitys, josta ilmenee laitteen alkuperäinen toimitusaika, tilausviitteet, vian kuvaus sekä kuvaus laitteen käyttöolosuhteista.

Takuun rajoitukset

Takuu ei kata:

 • Sellaisten vikojen korjausta tai materiaalien vaihtamista, jotka aiheutuvat käyttövirheestä tai luonnollisesta kulumisesta (kuten RO-kalvot, ioninvaihtohartsit ja suodatinpanokset).
 • Muiden kuin BWT Separtec Oy:n tai tämän valtuuttaman edustajan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta tai asennuksesta johtuvia vikoja.
 • Sellaisten vikojen korjausta, jotka aiheutuvat lähtö- ja mitoitustiedoista poikkeavista käyttöolosuhteista. Lähtö- ja mitoitustietoina voidaan käyttää esim. raakaveden laatua ja määrää sekä puhdistustulokselle asetettuja vaatimuksia.
 • Vikoja, jotka johtuvat siitä, että asiakas tai tilaaja on valinnut käyttötarkoitukseen tai –kohteeseen sopimattoman laitteen. 
 • Viallisen laitteen aiheuttamien välillisten tai välittömien vahinkojen korvaamista.
 • Vian korjaamista, jos joku muu kuin BWT Separtec Oy tai tämän valtuuttaman huoltoliike on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Takuuasioihin liittyvät erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, käsitellään tästä sopimuksesta aiheutuvat riita-asiat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.